Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát ekonomiky a školstva

Kontakt

ekonom@obeclubotice.sk
dane@obeclubotice.sk

Úlohy referátu

 • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi obce,
 • sleduje stav pohľadávok obce a zabezpečuje ich vymáhanie,
 • sleduje stav záväzkov obce a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu,
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu obce a obcou riadených a spravovaných organizácií,
 • vykonáva účtovníctvo obce,
 • zabezpečuje finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu, nadácií, zbierok a lotérií,
 • vydáva licencie a stanoviská k umiestneniu výherných hracích automatov,
 • vedie evidenciu a zúčtovanie dotácií z rozpočtu obce,
 • vedie evidenciu rozpočtových opatrení,
 • zabezpečuje finančný styk obce s bankami, poisťovňami a ostatnými finančnými inštitúciami, 
 • vykonáva agendu práce a miezd pracovníkov obce,
 • sleduje a vyhodnocuje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom obce návrhy na jeho riešenie,
 • vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) a poplatkov a predkladá orgánom obce návrhy na ich zmeny,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií, vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov obce týkajúcich sa náplne práce daného referátu,
 • vedie účtovníctvo v súlade s platnou právnou úpravou,
 • zabezpečovanie platobného styku, bankových operácií a prevodov finančných prostriedkov,
 • zúčtovanie dotácií a transferov za obec v jednotlivých oblastiach činností na základe predložených podkladov,
 • sledovanie a vedenie evidencie o poskytnutých príspevkoch a dotáciách a zabezpečovanie ich úhrady, finančného vysporiadania a vyúčtovania,
 • účtovanie a vedenie účtov bežného, rezervného, dotačného a iných fondov,
 • účtovanie pokladničných a cestovných nákladov,
 • vedenie evidencie a účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr a sledovanie ich úhrad,
 • spracovanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej účtovej závierky a záverečného úctu obce,
 • spracovanie štatistických a iných výkazov na základe zákona a požiadaviek štátnych orgánov a organizácií,
 • predkladanie štvrťročných účtovných uzávierok na elektronických nosičoch informácií a v písomnej forme na daňový úrad,
 • vedenie a účtovanie majetku obce,
 • vystavenie faktúr,
 • evidencia došlých a odoslaných faktúr,
 • fakturácia,
 • účtovanie faktúr,
 • organizačné zabezpečovanie vykonania ročnej inventúry a inventarizácie obce,
 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých koncepcií rozvoja obce, výstavby a nakladania s majetkom obce,
 • vypracováva podklady k prevodom obecného majetku,
 • vypracováva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku obce,
 • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku obce,
 • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
 • odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie,
 • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom,
 • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií,
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv na nebytové priestory v obci,
 • vedie evidenciu pozemkov v majetku obce, ktoré užívajú iné fyzické a právnické osoby,
 • v spolupráci s ostatnými referátmi obce vypracúva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • eviduje podklady k vyrubeniu miestnych daní a poplatkov,
 • vyrubuje miestne dane a poplatky,
 • eviduje dane a preddavky vrátane vysporiadania daňových preplatkov resp. nedoplatkov, dáva podklady na daňové exekučné konanie a vykonáva ďalšie činnosti správcu dane,
 •  vydáva potvrdenia pre FO a PO o vlastníctve nehnuteľností a platení daní,
 • priebežne účtuje prijaté platby daní a poplatkov,
 • kontroluje včasnosť plnenia miestnych daní a poplatkov,
 • predpisuje penále z oneskorených úhrad na úseku miestnych daní a poplatkov,
 • vystavuje výkazy nedoplatkov,
 • vymáha pohľadávky obce na úseku daní a poplatkov,
 • vypracúva podklady pre zriadenie záložného práva,
 • vedie evidenciu vydaných rozhodnutí a stanovísk k umiestneniu prevádzok podnikateľov v katastri obce,
 • vypracúva podklady pre posudky, stanoviská alebo rozhodnutia obce týkajúce sa umiestnenia a činnosti podnikateľských prevádzok v katastri obce,
 • vypracováva podklady k vydaniu rozhodnutia k prevádzkovému a predajnému času v prevádzkach obchodu a služieb,
 • zabezpečuje v celom rozsahu pracovno-právnu agendu súvisiacu s uzavretím alebo skončením pracovného pomeru pre zamestnancov obecného úradu,
 • vypracováva dohody o hmotnej zodpovednosti,
 • vedie agendu dochádzky, práceneschopnosti a OČR,
 • vedie agendu súvisiacu s dovolenkou na zotavenie, pracovným voľnom a s povoľovaním zmien a úprav pracovného času a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vydáva potvrdenia o zamestnaní,
 • vedie personálnu agendu zamestnancov,
 • prihlasuje a odhlasuje zamestnancov do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní,
 • spracováva mzdovú agendu pre zamestnancov obecného úradu,
 • spracováva podklady jednotlivých zamestnancov a spracováva výplaty a odvody do príslušných zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňového úradu,
 • spracováva a odosiela mesačné výkazy o odvodoch do príslušných poisťovní,
 • spracováva a odosiela štvrťročné hlásenia o odvedenej dani na daňový úrad,
 • vykonáva administratívu a účtovníctvo súvisiace:

- s poskytovaním dotácií na stravu, školské potreby a motivačným príspevkom pre žiakov ŽS (ÚPSVaR),
- s poskytovaním dotácií na prenesený výkon štátnej správy na ZŠ (KŠÚ),
- s poskytovaním dotácií na dopravné a vzdelávacie poukazy pre ZŠ (KŠÚ),
- s finančnými prostriedkami poskytovanými na ZŠ v rámci originálnych kompetencií obce,

 • zabezpečovanie činností spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce, najmä príprava podkladov vo veciach:

- zaraďovania základných škôl do siete a vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení,
- zmien v sieti škôl a školských zariadení,
- zriaďovania a zrušovania základných škôl,

 • vypracováva a eviduje nájomné zmluvy na reklamné tabule (bilboardy),
 • vypracováva povolenie na výstavbu bilboardov,
 • vydáva rozhodnutia na umiestnenie reklamných tabúľ na stĺpy verejného osvetlenia,
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného.