Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozpočet obce Ľubotice na rok 2012

Rozpočet obce Ľubotice na rok 2012 schválený na zasadnutí OcZ dňa 12.12.2011 zmenený Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 schváleným na zasadnutí OcZ dňa 10.09.2012 (v €)

Príjmová časť
DAŇOVÉ PRÍJMY  
DAŇ Z PODIELOVÝCH DANÍ 653 000
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU 653 000
DANE Z MAJETKU  
Z POZEMKOV 16 776
ZO STAVIEB 331 556
Z BYTOV 1 660
DANE Z MAJETKU SPOLU 349 938
DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY  
ZA PSA 3 800
ZA ZÁBAVNÉ HRACIE AUTOMATY 66
ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 33
ZA UBYTOVANIE 400
ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 0
ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE VDO 68 500
DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY SPOLU 72 799
NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
Z PRENAJATÝCH POZEMKOV 20 000
Z PRENAJATÝCH BUDOV 16 448
OBECNÉ 16 000
ZA PREDAJ VÝROBKOV A SLUŽIEB 10 000
ZA ZNEČISTENIE 500
STRAVNÉ 4 000
ÚROKY 100
PRÍJMY Z VÝŤAŽKOV Z LOTÉRIE 7 700
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU 74 748
TRANSFÉRY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY  
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 744 816
TRANSFÉRY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY SPOLU 744 816
BEŽNÉ PRÍJMY 1 895 301
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  
Z PREDAJA POZEMKOV 2 200
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 203 200
PRÍJMY SPOLU 2 098 501
FINANČNÉ OPERÁCIE  
PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV 10 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 214 515
ZDROJE SPOLU 2 313 016

 

Výdavková časť
VÝDAVKY OBCÍ 272 760
CESTNÁ DOPRAVA 128 000
NAKLADANIE S ODPADMI 108 300
NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 28 000
ROZVOJ OBCÍ 4 900
VEREJNÉ OSVETLENIE 38 800
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 50 348
KNIŽNICA 7 570
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 10 850
NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY 1 800
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 10 400
VÝDAVKY OBCE BEŽNÉ 661 728
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA 138 000
ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE 739 500
ZARIADENIE PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE 41 000
ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE ZŠ 54 053
VÝDAVKY ŠKOLSTVO 972 553
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 1 634 281
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 471 665
FINANČNÝ ROZPOČET  
FINANČNÉ OPERÁCIE 204 515
VÝDAVKY FINANČNÉHO ROZPOČTU 207 070
VÝDAVKY CELKOM 2 313 016
ROZDIEL ZDROJOV 0