Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozpočet obce Ľubotice na rok 2011

Rozpočet obce Ľubotice na rok 2011

daňové príjmy 

    
daň z podielových daní    500 000
dane z majetku     
z pozemkov    16 776
zo stavieb    317 556
z bytov    1 606
dane z majetku spolu    335 938
dane za špecifické služby     
za psa    2 900
za zábavné hracie automaty    66
za ubytovanie    350
za predajné automaty    33
za užívanie verejného priestranstva    0
za zber, prepravu a zneškodnenie VDO    48 500
dane za špecifické služby spolu    51 849


nedaňové príjmy 

   
z prenajatých pozemkov    36 000
z prenajatých budov    16 448
obecné    26 000
za predaj výrobkov a služieb    27 500
stravné    4 000
úroky    100
príjmy z výťažkov z lotérie    5 700
nedaňové príjmy spolu    115 748
transféry v rámci verejnej správy     
dotácia na prenesené komptencie    590 000
dotácia na vzdelávacie poukazy    8 600
dotácia na dopravné    12 000
dotácia na stravu    2 800
dotácia na školské potreby    510
dotácia na evidenciu obyvateľstva    966
transféry v rámci verejnej správy spolu    614 876
bežné príjmy    1 618 411
kapitálové príjmy     
z predaja pozemkov    0
kapitálové príjmy spolu    0
finančné operácie     
prevod prostriedkov z peňažných fondov    0
zdroje spolu    1 618 411


výdavky     


výdavky obcí    198 420
cestná doprava    91 000
nakladanie s odpadmi    98 000
nakladanie s odpadovými vodami    26 500
rozvoj obcí    2 800
verejné osvetlenie    46 230
rekreačné a športové služby    55 498
knižnica    7 570
ostatné kultúrne služby    10 750
náboženské a iné spoločenské služby    1 950
sociálna pomoc občanom    4 000
základné vzdelávanie    703 910
materská škola    111 000
výdavky bežného rozpočtu    1 357 628
kapitálové výdaje celkom    260 783
finančné operácie    0


výdavky celkom    1 618 411


rozdiel zdrojov    0