Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát kultúry, sociálnych vecí a aktivačnej činnosti

Kontakt

referent@obeclubotice.sk

Úlohy referátu

 • nákup drobného hmotného majetku, spotrebného materiálu, ochranných pomôcok,
 • zabezpečuje organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
 • spolupracuje s ostatnými organizáciami v obci v kultúrnej oblasti,
 • zodpovedá za predaj vstupeniek na kultúrne podujatia,
 • pomáha pri organizovaní seniorských podujatí,
 • organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne podujatie v obci (výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, kurzy a pod.),
 • spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v obci i mimo obce, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami,
 • zabezpečuje aktualizáciu oznamovacích tabúľ,
 • zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky obce,
 • zabezpečuje správu miestneho verejného prístupového bodu k internetu,
 • vykonáva dohľad nad používaním verejného internetu,
 • organizuje športové podujatia obecného významu,
 • spolupracuje pri vydávaní miestnej tlače, 
 • vedie obecnú knižnicu,
 • objednávanie kníh, katalogizácia kníh, retrokatalogizácia, inventarizácia, evidencia čitateľov, vypožičiavanie kníh,
 • zakladanie kníh,
 • zabezpečenie vedenia kroniky obce,
 • vypracovanie výkazov a štatistických údajov,
 • vypracováva podklady pre poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov,
 • odporúča zavedenie opatrovateľskej služby,
 • odporúča prijatie do domova dôchodcov a do ostatných zariadení sociálnych služieb,
 • zabezpečuje poskytovanie údajov o občanoch obce a ich sociálnych pomeroch pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú platné právne predpisy,
 • poskytuje informácie o fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
 • zabezpečovanie, preberanie a kontrola aktivačných prác a služieb,
 • spolupracuje s úradom práce pri vytváraní verejnoprospešných prác a aktivačnej činnosti,
 • organizuje práce pri tvorbe a údržbe verejnej zelene a verejného priestranstva v letnom a zimnom období,
 • koordinuje práce zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce,
 • koordinuje a organizuje činnosť aktivačných pracovníkov v spolupráci s úradom práce 
 • vykonáva administratívnu agendu aktivačných prác,
 • vo veciach nakladania s odpadom a v rozsahu prenesenej kompetencie:

- zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie objemových odpadov a drobných stavebných odpadov,
- vyhotovuje harmonogram jeho zberu,
- informuje občanov o spôsobe a čase zberu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov,
- spolupracuje pri zbere separovaného zberu,
- zabezpečuje odvoz odpadov, ktoré vznikajú pri údržbe zelene a odpadu z čistenia komunikácií,
- spracováva štatistické údaje o množstve komunálneho odpadu za príslušný rok,

 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného.