Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút obce

Štatút obce

Schválený 12.12.2022
Účinný od 15.12.2022

Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) vydáva pre územie obce Ľubotice tento  

Štatút obce Ľubotice 

ČASŤ PRVÁ 

OBEC  Ľubotice

§ 1

Úvodné ustanovenia

1) Štatút obce Ľubotice upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie  a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania  s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej  samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní  čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.  

2) Štatút obce Ľubotice je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.


§ 2

Postavenie obce

1) Obec Ľubotice je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

2) Územie obce Ľubotice je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.

3) Obec Ľubotice je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Ľubotice hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Ľubotice môže nakladať aj s majetkom  fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.  

4) Obec Ľubotice má právo na vlastné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce, pečať obce.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom obce Ľubotice je osoba, ktorá má na území obce  trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v úst. § 3 ods. 2 a 3 a úst. § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok alebo, platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.  

 

§ 4

Samospráva obce Ľubotice

1) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce.

2) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb., najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej  osobitným  zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

4) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) miestnym referendom

c) zhromaždením obyvateľov obce

5) Okrem foriem uvedených v odseku 4 môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné nástroje napr. informatívne stretnutia, besedy a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

6) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

7) Nariadenia obce pri výkone samosprávy nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

8) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

9) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon č. 369/1990 Zb., tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach.


ČASŤ DRUHÁ

MAJETOK OBCE Ľubotice

§ 5

Majetok obce

1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej  právnej úpravy (napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

2) Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

3) Majetok obce využíva obec najmä:

a) na verejné účely

b) na výkon samosprávy obce

c) na podnikateľskú činnosť

4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak.

5) V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne  nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).

6) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí. Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.

7) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

8) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

9) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

1) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.

2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

3) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné tento majetok najmä:

- udržiavať a užívať,

- viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu,

- chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

 

§ 7

1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich / riaditeľov. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

2) Podrobný postup zriaďovania , zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj zakladania a zrušovania obchodných spoločnosti a iných právnických osôb a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

3) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

§ 8

1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Ľubotice“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach (ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.).

2) Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:

- práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,  
- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,  
- postup prenechávania majetku do užívania,  
- nakladanie s cennými papiermi,  
- ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,  
- spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
- podmienky pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv obce.


ČASŤ TRETIA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE ĽUBOTICE

§ 9

Financovanie

1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

2) Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.

3) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len „peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

4) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

5) Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

 

§ 10

Rozpočet 

1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Ľuboticiach. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny  rozpočtu obce, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

2) Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. platia rovnako. (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

4) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu; nedaňové príjmy z vlastníctva majetku obce a z prevodov vlastníctva majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

5) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

6) Prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

7) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.).

8) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.

 

§ 11

Rozpočtové provizórium

1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Ľubotice “, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

ORGÁNY OBCE ĽUBOTICE 

§ 12

Základné ustanovenia

1) Orgánmi obce Ľubotice sú:

- obecné zastupiteľstvo

- starosta obce

2) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. Týmito orgánmi sú najmä:

- obecná rada

- komisie obecného zastupiteľstva

3) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon, napr. obecnú políciu a dobrovoľný hasičský zbor.

4) Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb.). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Ľubotice

 

§ 13

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ľubotice zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ľubotice na štyri roky.

2) Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva určuje pred voľbami pre celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo obce svojím uznesením.

4) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 14

Úlohy obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Ľubotice a vykonáva  svoju právomoc v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. a osobitných predpisov.

2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; určovať rozsah pre zmeny rozpočtu starostom obce

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce; 

g) uznášať sa na nariadeniach obce;

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.;

i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi;

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, a pečať obce; prípadne znelku obce,

q) zvoliť zástupcu starostu, ak tak neurobí a do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu ho nepoverí starosta obce

r) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb..

3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

4) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené aj rozhodovanie o otázkach určených v zákone Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v Zásadách hospodárenia s majetkom obce  Ľubotice

5) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach.

 

§ 15

Starosta obce

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3) Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,

g) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie starostu len na návrh starostu.


§ 16

Zástupca starostu

1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.

2) Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

3) Zástupca starostu je členom obecnej rady.

4) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

5) Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecnej rady.

6) V nadväznosti na obsah zasadnutia obecnej rady pripravuje zástupca starostu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

7) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií poklady a informácie potrebné  pre plnenie ich úloh.

8) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Ľuboticiach.

 

§ 17

Hlavný kontrolór obce

1) Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných  zákonov.

3) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

- zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom  a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa  osobitných predpisov;

- hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,

- hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,

- nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

- vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

- čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

b) kontroluje:

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

- plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,

- dodržiavanie interných predpisov obce,

- vybavovanie sťažností

- vybavovanie petícií

- plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

- plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektmi obcou založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

- podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

c) vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

d) predkladá:

- obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

- obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,

- obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s obecným úradom.

5) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné  výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu  nakladania s týmito prostriedkami.

6) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

7) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zák. č. 369/1990 Zb..

8) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podať správu o svojej činnosti za kalendárny rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

9) Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

10) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

11) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným a komisií obecného zastupiteľstva.

 

§ 18

Obecná rada

1) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom starostu obce. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu na celé funkčné obdobie. Spôsob voľby členov obecnej rady obsahuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať obecnú radu, alebo i jednotlivého člena obecnej rady.

3) Obecná rada sa schádza na svojich zasadnutiach podľa schváleného plánu a potrieb obce, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia obecnej rady zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

4) Obecná rada najmä:

a) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva návrhy komisií a poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj jednotlivých oddelení obecného úradu;

b) zabezpečuje prípravu podkladov na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

c) zabezpečuje podklady pri príprave rozpočtu obce,

d) prejednáva bežné úkony týkajúce sa majetku obce, majetku fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,   
koordinuje prípravu združovania finančných prostriedkov,

e) prejednáva záležitosti týkajúce sa obce a jej obyvateľov a predkladá svoje stanoviská obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

f) zabezpečuje a koordinuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

g) plní ďalšie úlohy v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva.

5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.   Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

6) Obecné zastupiteľstvo upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Ľuboticiach.

 

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.

2) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

3) Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

4) Predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom

- komisie pripravuje program schôdze,

- zostavuje plán činnosti komisie,

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, - zastupuje komisiu navonok.

5) Tajomník komisie:

- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

6) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice zriaďuje stálu komisiu Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach na ochranu verejného záujmu, ktorá má osobitné postavenie podľa. čl. 7 ust zákona č. 357/2004 Z.z.

7) V prípade potreby môže obecné zastupiteľstvo zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné komisie.

8) Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania,  kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

9) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz tri mesiace. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

10) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 20

Obecný úrad

1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

3) Prácu obecného úradu riadi starosta obce/ resp. prednosta obecného úradu (platí iba v prípade ak je funkcia prednostu zriadená)

4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Ľuboticiach, ktorý vydáva starosta obce.

 

§ 21

Prednosta obecného úradu

1) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.

2) Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:

- organizuje prácu obecného úradu,

- zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,

- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,

- podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom,

- zúčastňuje sa zasadnutí obecnej rady s poradným hlasom,

- plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

3) Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

§ 22

Obecná polícia

1) Na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia, životov a majetku obyvateľov, ochrany životného prostredia v obci ako i na plnenie úloh obce, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu môže obec  zriadiť obecnú políciu.

2) Obecná polícia sa zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.

3) Podrobnejšiu úpravu postavenia, organizácie polície, jej úloh, povinností náčelníka polície ako i vzťahov polície k orgánom obce a iným orgánom určí obec v Organizačnom poriadku Obecnej polície Ľubotice.

4) Obec môže vydať samostatné zásady odmeňovania zamestnancov obecnej polície.

5) Pokiaľ obec Ľubotice nezriadi obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce Ľubotice Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Zmluva vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev zmluvných strán.

 

ČASŤ PIATA

§ 23

MIESTNE REFERENDUM

1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o (ust. § 11a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.):

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu v zmysle § 13a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov,

d) zmenu označenia obce,

e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.

4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

5) Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upraví obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce.

 

ČASŤ ŠIESTA

§ 24 

ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

1) Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

2) Starosta obce zvolá zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti, ak je potrebné prerokovať otázky týkajúce obecnej samosprávy, ktoré považuje za dôležité.

3) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak :

a) to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

b) o to požiada ¼ všetkých poslancov.

4) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prednesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.

5) Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

6) Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Ľubotice a na webovom sídle obce Ľubotice, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

ČASŤ SIEDMA

POSLANCI OBCE ĽUBOTICE

§ 25

Úvodné ustanovenia

1) Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis. Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce, resp. záujmami častí obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 26

Poslanecké kluby

1) Poslanci obecného zastupiteľstva môžu vytvárať poslanecké kluby, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Klub môžu vytvoriť aj nezávislí poslanci. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

2) Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.

3) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi do 5 dní starostovi vytvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi v rovnakej lehote aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu, alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.

4) V mene poslaneckého klubu vystupuje predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda ak je zvolený, alebo iný poverený člen.

5) Pre vnútornú činnosť poslaneckého klubu zabezpečí na požiadanie predsedu poslaneckého klubu starosta obce Ľubotice bezplatne vhodné priestory na zasadnutie poslaneckého klubu. Na bezplatné poskytnutie priestorov má poslanecký klub nárok dvakrát v kalendárnom mesiaci v rozsahu maximálne v trvaní 10 hodín.

 

§ 27

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon. Zvolený poslanec sa ujíma funkcie zložením predpísaného sľubu bez výhrad.

2) Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce;

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h) v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb., ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,

i) zrušením obce,

j) smrťou.

 

§ 28

Práva a povinnosti poslancov

1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Ľubotice, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach, zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy

d) dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

f) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,

g) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

3) Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory poslaneckej iniciatívy.

 

§ 29

Náhrady poslancov

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov.

2) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

3) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom pomere.

4) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.

 

ČASŤ ÔSMA

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM  

§ 30

1) Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Ľubotice a iných miest alebo obcí sa riešia dohodou.

2) Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

 

ČASŤ DEVIATA

§ 31

VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM  A FYZICKÝM OSOBÁM, POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM  A K OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

 

ČASŤ DESIATA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

Symboly obce Ľubotice

§ 32

Úvodné ustanovenie

1) Obecnými symbolmi sú:  

a) erb obce Ľubotice

b) vlajka obce Ľubotice

c) pečať obce Ľubotice

2) Obec Ľubotice je povinná používať obecné symboly pri výkone samosprávy.

 

§ 33

Erb obce Ľubotice

1) Erb obce Ľubotice je tvorený červeným štítom, v ktorom je od pása strieborná zlatokorunovaná Madona so zlatokorunovaným Ježiškom v ľavom náručí. Ježiško drží v pravici zlaté zemské jablko a v ľavici zlatú knihu. Záväzné vyobrazenie erbu obce Ľubotice tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu

2) Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem spôsobov v ods. 5 a 7 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí  obsahovať:

a) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

b) formu a spôsob použitia erbu,

3) Starosta môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.

4) Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Ľubotice, o udelení ceny obce Ľubotice a na uznaniach obce Ľubotice,

d) na sídle Obecného úradu Ľubotice,

e) na označenie hraníc územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v úradnej miestnosti starostu obce,

g) na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

h) na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a dobrovoľného obecného hasičského zboru,

i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a dobrovoľného obecného hasičského zboru.

5) Subjekty používajúce erb spôsobom podľa ods. 5 a 7 tohto ustanovenia sú oslobodené od platenia úhrady za používanie erbu.

6) Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

7) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

8) Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

9) Obec Ľubotice určí všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu obce a platenia úhrad za jeho používanie.

 

§ 34

Vlajka obce Ľubotice

1) Vlajka obce Ľubotice má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Zástava obce má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán však nemusí byť vždy 2 : 3, zástava môže byť dlhšia. Na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so  žrďou.  Záväzné vyobrazenie vlajky obce Ľubotice tvorí prílohu č. 2  tohto štatútu.

2) Obec označuje vlajkou obce:

- budovu, ktorá je sídlom orgánov obce. - zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva,

- úradnú miestnosť starostu obce.

3) Vlajku obce Ľubotice používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

4) Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.

5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (ust. § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

6) Vlajka obce sa môže používať vždy len dôstojným spôsobom.

7) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

8) Podmienky používania vlajky obce stanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

 

§ 35

Pečať obce Ľubotice

1) Pečať obce Ľubotice tvorí erb obce Ľubotice s hrubopisom: „OBEC ĽUBOTICE“.

2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.

3) Pečať uschováva starosta obce.

 

Čestné občianstvo obce, ceny a odmeny obce

§ 36

Úvodné ustanovenie

1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

a) Čestné občianstvo obce Ľubotice

b) Cena obce Ľubotice

c) Cena starostu obce Ľubotice

 

§ 37

Čestné občianstvo obce Ľubotice

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Ľubotice.

2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na slávnostnom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Kroniky obce Ľubotice.

5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 38

Cena obce Ľubotice

1) Cena obce Ľubotice sa udeľuje za:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej   alebo verejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) Cenu obce Ľubotice tvorí plaketa s erbom obce. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4) Cenu obce Ľubotice slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5) Cena obce Ľubotice sa môže udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

6) Výnimočne sa môže cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 39

Cena starostu obce

1) Cenu starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce udeľuje starosta obce.

2) Cenu starostu obce Ľubotice tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3) Cena starostu sa môže udeliť najviac 10 krát do roka.

4) Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Ľubotice a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.

 

§ 40

Kronika obce

1) Kronika obce Ľubotice sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.

2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za štvrťrok.

3) Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

ČASŤ JEDENÁSTA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 41

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2) Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami  a organizáciami štátu.

 

§ 42

Pomoc obyvateľov obce pri mimoriadnych situáciách

1) Obyvateľ obce je povinný poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.

2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.

 

ČASŤ DVANÁSTA

§ 43

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Štatút obce Ľubotice je základnou vnútornou právnou normou obce Ľubotice. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ľubotice 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3) Štatút obce Ľubotice bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ľuboticiach dňa 12.12.2022.

4) Štatút obce Ľubotice nadobúda účinnosť dňom 15.12.2022.

5) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Ľubotice sa ruší Štatút obce Ľubotice zo dňa 15.12.1994.

 

V Ľuboticiach dňa 16.12.2022

Mgr. Nicole Rubisová
starostka obce    

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
erb-lubotice Veľkosť: 17.3 kB Formát: jpg Dátum: 16.1.2023
vlajka-lubotice Veľkosť: 18.6 kB Formát: jpg Dátum: 16.1.2023