Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát vnútornej správy a sektretariát

Kontakt

urad@obeclubotice.sk
podatelna@obeclubotice.sk

Úlohy referátu

 • zabezpečovanie správy registratúry podľa registratúrneho poriadku obecného úradu,
 • evidencia pošty obecného úradu v registratúrnom denníku,
 • prideľovanie registratúrnej značky spisom,
 • vyhotovovanie registratúrnych štítkov pre spisy,
 • archivácia spisov a ich vyraďovanie,
 • odosielanie poštových zásielok obecného úradu,
 • príprava /pozvánky, prezenčné listiny, materiál, miestnosti/ na zasadania obecného zastupiteľstva a iné zasadania,
 • vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípadne z iných zasadaní,
 • písomné upovedomenie o rozhodnutiach obecného zastupiteľstva dotknutým orgánom a inštitúciám na základe požiadaviek na prerokovanie,
 • evidencia sťažností, petícií,
 • evidencia uchádzačov o zamestnanie,
 • evidencia všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov, ich zmeny a doplnenia,
 • vypracovanie správ o povesti občanov na základe vyžiadania,
 • poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • evidencia žiadostí o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • vydávanie potvrdení o pohrebe a iné potvrdenia,
 • telefonické spojenie obecného úradu,
 • kopírovanie listín občanom,
 • organizačné zabezpečenie pracovných porád obecného úradu,
 • zverejňovanie verejných a dražobných vyhlášok,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov,
 • vyplácanie sociálnych príspevkov,
 • vyhotovovanie mesačnej uzávierky pokladničnej knihy,
 • výber správnych poplatkov,
 • evidencia a registrácia SHR,
 • zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona o evidencii obyvateľstva:

  - vedenie evidencie pri narodení
  - založenie novej karty, 
  - zaslanie zmeny na PZ,
  - vedenie evidencie prisťahovaných a odsťahovaných občanov a zasielanie zmien na príslušné orgány,
  - vedenie evidencie zomrelých a zasielanie na príslušné orgány,
  - vedenie evidencie zosobášených, vyhotovovanie nových kariet pre nich a zasielanie týchto zmien na príslušné orgány,
  - prihlasovanie občanov na trvalý pobyt, odhlasovanie z trvalého pobytu
  prihlasovanie občanov na prechodný pobyt,
 • vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte,
 • vedenie evidencie a zabezpečovanie úloh spojených s číslovaním budov, pomenovaním ulíc
 • vedenie evidencie po vydaní rozhodnutí o pridelení súpisného čísla na budovy a stavby, 
 • zabezpečenie stáleho zoznamu voličov a jeho aktualizácia,
 • príprava a organizačné zabezpečenie volieb a referenda,
 • prijíma oznámenia štátnych orgánov, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
 • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,
 • prejednáva priestupky a následne vydáva rozhodnutie o priestupkoch v prvom stupni, zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach,
 • vypracovanie výkazov a štatistických údajov,
 • overovanie pravosti podpisov na listinách,
 • overovanie listín,
 • vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v osvedčovacích knihách,
 • evidencia hrobových miest,
 • vypracovanie nájomných zmlúv na hrobové miesta,
 • vyberanie poplatkov za hrobové miesta,
 • vydáva stanoviská k funkčnému využitiu pozemkov,
 • vydáva vyjadrenia obce k projektovej dokumentácii stavieb,
 • vykonáva správu miestnych komunikácií,
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene pre FO a PO,
 • vydáva rozhodnutia na výrub stromov,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín a ukladá podmienky výrubu,
 • ukladá podmienky náhradnej výsadby,
 • eviduje pozemky vhodné na náhradnú výsadbu,
 • vydáva rozhodnutia o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného,
 • iná činnosť na základe pokynov starostu.