Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát vnútornej správy a sektretariát

Kontakt

 • urad@lubotice.eu
 • asistent@lubotice.eu

Úlohy referátu

 • zabezpečovanie správy registratúry podľa registratúrneho poriadku obecného úradu
 • evidencia pošty obecného úradu v registratúrnom denníku
 • prideľovanie registratúrnej značky spisom
 • vyhotovovanie registratúrnych štítkov pre spisy
 • archivácia spisov a ich vyraďovanie
 • odosielanie poštových zásielok obecného úradu
 • evidencia poštových známok
 • príprava /pozvánky, prezenčné listiny, materiál, miestnosti/ na zasadania obecného zastupiteľstva a iné zasadania
 • vyhotovovanie zápisníc zo zasadania obecného zastupiteľstva, prípadne z iných zasadaní
 • písomné upovedomenie o rozhodnutiach obecného zastupiteľstva dotknutým orgánom a inštitúciám na základe požiadaviek na prerokovanie
 • evidencia sťažností, petícií
 • evidencia uchádzačov o zamestnanie
 • evidencia všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov, ich zmeny a doplnenia
 • vypracovanie správ o povesti občanov na základe vyžiadania
 • poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • evidencia žiadostí o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • vydávanie potvrdení o pohrebe a iné potvrdenia
 • telefonické a faxové spojenie obecného úradu
 • odosielanie faxu občanom
 • kopírovanie listín občanom
 • obsluha skartovacieho stroja, kopírovacieho stroja a skeneru
 • organizačné zabezpečenie pracovných porád obecného úradu
 • zverejňovanie verejných a dražobných vyhlášok
 • poskytovanie zbierky zákonov občanom obce k nahliadnutiu
 • iná činnosť na základe pokynov starostu
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov
 • vyplácanie a zúčtovanie preddavkov
 • evidencia a výdaj stravných lístkov zamestnancom obecného úradu
 • nákup hmotného investičného majetku, tlače a odbornej literatúry pre potreby obecného úradu
 • centrálna evidencia objednávok obecného úradu
 • vyplácanie sociálnych príspevkov
 • vyhotovovanie mesačnej uzávierky pokladničnej knihy
 • výber správnych poplatkov
 • evidencia a registrácia SHR
 • zabezpečuje krízové riadenie v situácii mimoriadneho času vojny a vojnového stavu (zákon č. 387/2002 Z. z.)
 • zabezpečuje hospodársku mobilizáciu (zákon č. 414/2002 Z. z.)
 • vypracováva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany obyvateľstva obce
 • spracúva plán hlavných úloh na príslušný rok (podklady od OÚ odbor COO)
 • spracúva rozbory plnenia úloh COO v pôsobnosti obce
 • aktualizuje zoznam osôb poverených k preberaniu správ o vyhlásení vyšších stupňov pohotovosti
 • upresňuje plán varovania obyvateľstva obce
 • vykonáva civilnú ochranu obyvateľstva v rozsahu zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • aktualizuje plán ochrany obyvateľstva
 • koordinuje plnenie úloh COO s právnickými a fyzickými osobami na území obce
 • odborne pripravuje záchranné a likvidačné práce patriace do pôsobnosti obce
 • podľa potreby navrhuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva
 • zabezpečuje úlohy informačného systému COO na území obce a navrhuje poskytnutie okamžitej pomoci v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu obce, alebo osobám nachádzajúcim sa na území obce,
 • zabezpečuje evakuáciu osôb,
 • navrhuje a koordinuje jednotky COO obce,
 • zabezpečuje prípravu jednotiek COO obce,
 • vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti a odovzdáva ich príslušnej vojenskej správe,
 • koordinuje hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami na COO obce,
 • vykonáva inventarizáciu prostriedkov individuálnej protichemickej ochrany
 • zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona o evidencii obyvateľstva: vedenie evidencie pri narodení - založenie novej karty
 • zaslanie zmeny na PZ
 • zavedenie evidencie do programu PC
 • vedenie evidencie prisťahovaných a odsťahovaných občanov a zasielanie zmien na príslušné orgány
 • vedenie evidencie zomrelých a zasielanie na príslušné orgány
 • vedenie evidencie zosobášených, vyhotovovanie nových kariet pre nich a zasielanie týchto zmien na príslušné orgány
 • prihlasovanie občanov na trvalý pobyt, odhlasovanie z trvalého pobytu
 • prihlasovanie občanov na prechodný pobyt
 • vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte
 • vedenie evidencie a zabezpečovanie úloh spojených s číslovaním budov, pomenovaním ulíc
 • vedenie evidencie po vydaní rozhodnutí o pridelení súpisného čísla na budovy a stavby
 • podávanie informácií a údajov o obyvateľoch obce, prípadne o iných skutočnostiach podľa osobitnej právnej úpravy
 • zabezpečovanie stáleho zoznamu voličov a jeho aktualizácia
 • príprava a organizačné zabezpečenie volieb a referenda
 • prijíma oznámenia štátnych orgánov, organizácií, občanov a organov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch podľa zákona č. 372/1990 Zb.
 • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci
 • prejednáva priestupky a následne vydáva rozhodnutie o priestupkoch v prvom stupni, zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach
 • odborná pomoc pri práci s PC, internetom,
 • pomoc pri vyhľadávaní a tvorbe dokumentov a informácií,
 • vypracovanie výkazov a štatistických údajov
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu
 • podieľa sa na vypracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
 • overovanie pravosti podpisov na listinách
 • overovanie listín
 • vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v osvedčovacích knihách
 • evidencia hrobových miest
 • vypracovávanie nájomných zmlúv na hrobové miesta
 • vyberanie poplatkov za hrobové miesta
 • zabezpečuje prejednanie zámerov v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • vydáva stanoviská k funkčnému využitiu pozemkov
 • vydáva vyjadrenia obce k projektovej dokumentácii stavieb
 • vydáva povolenia na vodnú stavbu a odber podzemných vôd
 • vykonáva správu miestnych komunikácií
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene pre FO a PO
 • vykonáva činnosť stavebného úradu pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach
 • oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
 • vydáva rozhodnutie na zaujatie verejného priestranstva
 • vydáva rozhodnutia na výrub stromov
 • prijíma oznámenia o výrube drevín a ukladá podmienky výrubu
 • ukladá podmienky náhradnej výsadby
 • eviduje pozemky vhodné na náhradnú výsadbu
 • vydáva rozhodnutia o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vedie evidenciu psov
 • vydáva známky pre psy
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného