Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontrolór

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. (viac v § 18 - § 18g zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Od 1.1.2021 bol opätovne obecným zastupiteľstvom do fukcie obecného kontrolóra zvolený Ing. Ján Tirpák .

Úradné hodiny: utorok 7.30 - 12.00 hod.

tel: 051/7480 904

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (§ 18d zák. č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 

Kontakt: hlavnykontrolor@lubotice.eu