Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obec Ľubotice zaviedla miestny poplatok za rozvoj

SÚBOR
Dátum: 07.01.2024
Autor: Obec Ľubotice
Počet videní: 978
3 min. čítania
Obec Ľubotice zaviedla miestny poplatok za rozvoj

Na základe VZN obce Ľubotice č. 12/2023 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré nadobúda účinnosť od 1. 1. 2024, obec Ľubotice vyberá miestny poplatok za rozvoj.

VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

  • ­ právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len "stavebné povolenie")
  • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe
  • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,

ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu
stavebnému úradu.

Poplatník je povinný oznámiť obci Ľubotice najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa účelu využitia podlahovej plochy, ak má stavba slúžiť na viaceré účely.

Sadzby miestneho poplatku za  rozvoj  v katastrálnom území  Ľubotice sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:

Druh stavby Sadzba poplatku
a)  stavby na bývanie 20,- €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35,- €
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35,- €
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 35,- €
e) ostatné stavby 35,- €

Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku (výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m 2 , t.j. súčet výmery všetkých miestností nadzemnej časti stavby) znížený o 60 m2  a sadzby poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Obec Ľubotice vyrubí poplatok rozhodnutím.  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec Ľubotice môže na základe žiadosti poplatníka povoliť platenie poplatku v splátkach.


Prílohy:

Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za  rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 12/2023 o miestnom poplatku za rozvoj

Tlačivo oznámenie o poplatku za miestny rozvoj

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Tlačivo oznámenie o poplatku za miestny rozvoj Veľkosť: 22.9 kB Formát: docx Dátum: 7.1.2024
Tlačivo oznámenie o poplatku za miestny rozvoj Veľkosť: 590.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.1.2024