Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubotice na prvý polrok 2024

SÚBOR
Dátum: 07.12.2023
Autor: Obec Ľubotice
Počet videní: 176
4 min. čítania
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubotice na prvý polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubotice na prvý polrok 2024

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra v zmysle zákona 369/1990 Zb. z., § 18d sa rozumie
v rozsahu primeranom k dohodnutému pracovnému úväzku:

a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných
predpisov,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
c) kontrola vybavovania sťažností a petícií a vnútorného predpisu na vybavovanie sťažnosti,
d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov
obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona 369/1990 Zb. z. podlieha:

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom
obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto
majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci,
či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

1. Kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok obce.
2. Inventarizácia pokladničnej hotovosti (minimálne 2 x za polrok).
3. Kontrola dodržiavania zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií v zmysle zákona
431/2002 o účtovníctve.
4. Kontrola dodržiavania zásad hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti
vynaložených prostriedkov v MŠ Ľubotice za rok 2023.
5. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií a finančných výpomoci za rok 2023.
6. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce na rok 2024.
7. Kontrola dodržiavania zásad predbežnej finančnej kontroly v nadväznosti na prijatú
Internú smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Ľubotice.
8. Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2023.

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra:

1. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s
hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom.
2. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v
rozsahu kontrolnej činnosti .
3. Metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc
a dokumentov obce.
4. Vykonanie kontrol na základe požiadania a uznesenia obecného zastupiteľstva.
Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubotice v zmysle
ustanovenia zákona 357/2015Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 18 e zákona 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením na vykonanie kontroly
a následnej finančnej kontroly.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán KČ HK 1. polrok 2024 Veľkosť: 152.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023