Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie začatia územného konania - Obytný komplex Byty Duo

SÚBOR
Dátum: 14.02.2023
Autor: Obec Ľubotice
Počet videní: 105
Oznámenie začatia územného konania - Obytný komplex Byty Duo

Verejná vyhláška

ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu:


„Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice“


Na Obec Ľubotice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „stavebný zákon“), bol podaný dňa 23.01.2023 navrhovateľom Pedro-Rent s.r.o., Južná trieda 117, 040 11 Košice vz. INKO Prešov, s.r.o., IČO 52297322, Čajkovského 25, 080 05 Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby: „Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice“, na pozemkoch pare. č. uvedených v objektovej skladbe, k.ú. Ľubotice , s veľkým počtom účastníkov konania. Stavba: „Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice“ sa člení v rozsahu nasledovných


stavebných objektov a prevádzkových súborov a to:


OBJEKTOVÁ SKLADBA A DOTKNUTÉ PARCELY
Hlavné stavebné objekty
SO- 101 -Bytový dom A-21117/624; 21117/625
SO- 102- Bytový dom B - 21117/626; 21117/627
SO- 103- Bytový dom C - 21117/626; 21117/627
SO- 104- Bytový dom D - 21117/17; 21117/607
SO- 105- Bytový dom E - 21117/628; 21117/629


Územie
SO- 200- HTÚ (Hrubé terénne úpravy) - 21117/8; 21117/17; 21117/18; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629; 21117/630
SO- 201- Sadové úpravy, drobná architektúra - 21117/17; 21117/18; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629; 21117/630
SO- 202- Komunikácie a spevnené plochy - 21117/8


Rozvody a prípojky
SO- 301- Rozšírenie distribučnej VN siete - 21117/8; 21117/625; 21117/626; 21117/628;
21117/629
SO- 302- Rozšírenie distribučnej NN siete - 21117/8; 21117/607; 21117/625; 21117/626;
21117/628; 21117/629;

SO- 303- Odberné elektrické zariadenie / bytové domy - 21117/17; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629
SO- 304- Rozšírenie verejného osvetlenie - 21117/8; 21117/625; 21117/626
PS- 310- Kiosková trafostanica čl -21117/628
PS- 311- Kiosková trafostanica Č2 — 21117/624; 21117/625
SO- 311- Rozšírenie vodovodu - 21117/8; 21117/74 (obecná parcela); 21117/164 (obecná
parcela); 21117/607; 21117/629; 21117/630;
SO- 312- Vodovodné prípojky - 21117/17; 21117/607; 21117/624; 21117/625; 21117/626;
21117/627; 21117/628; 21117/629
SO- 313- Splašková kanalizácia - 21117/8; 31117/607; 21117/624; 21117/625; 21117/626;
21117/627
SO- 314- Dažďová kanalizácia - 21117/8; 21117/626; 21117/627; 3064 (obecná parcela)
SO- 315- Prípojky splaškovej kanalizácie-21117/8; 21117/17; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629
SO- 316- Prípojky dažďovej kanalizácie - 21117/8; 21117/17; 21117/607; 21117/624;
21117/625; 21117/626; 21117/627; 21117/628; 21117/629
SO- 321- Kotolne UK a prípravu TÚV - 21117/17; 21117/624; 21117/627; 21117/628
SO- 331- Rozvod Telekom - 21117/8; 21117/17; 21117/607; 21117/624; 21117/625;
21117/626; 21117/627; 21117/629; 21117/630
SO- 332- UPC - 21117/78 (LV. č. 3576); 21117/463 (LV. č. 3564); 21117/519 (LV. č.
3576); 21117/521 (LV. č. 3576); 21117/522 (LV. č. 3576); 21117/523 (LV. č. 3576);
21117/98 (LV. č. 3576); 21117/183 (LV. č. 3576); 21117/178 (LV. č. 2988); 21117/184 (LV.
č. 2870); 21117/182 (LV. č. 2870);


Stavebný úrad podľa §26 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len „správny poriadok“) v znení jeho noviel a v súlade s §36 ods.4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení stavby: „Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice“, verejnou vyhláškou.


Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods.l stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať

Stavebný úrad podľa §26 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len „správny poriadok“) v znení jeho noviel a v súlade s §36 ods.4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení stavby: „Obytný komplex Byty Duo, Ľubotice“, verejnou vyhláškou.


Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods.l stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 01.03.2023 o 09:00 hod so stretnutím pozvaných na: na OcÚ Ľubotice - zasadačka


Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 303, na 2. poschodí na základe vopred dohodnutého termínu.


Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100534. Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Podľa §36 ods. 1) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.


Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.


Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného splnomocnenia predloženého pred začiatkom tohto ústneho pojednávania.


Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho poriadku a podľa §36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnená na webovom sídle obce Ľubotice . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.


Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie začatia územného konania - Obytný komplex Byty Duo Veľkosť: 1.83 MB Formát: pdf Dátum: 14.2.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.