Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Ľubotice č. 4/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice

12.12.2016 SÚBOR

12.12.2016


VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12.12.2016 SÚBOR

12.12.2016


VZN obce Ľubotice č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice

13.06.2016 SÚBOR

13.06.2016


VZN obce Ľubotice č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice - zrušené

13.06.2016 SÚBOR

13.06.2016


VZN obce Ľubotice č. 1/2016, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

09.05.2016 SÚBOR

09.05.2016


VZN obce Ľubotice č. 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

14.12.2015 SÚBOR

14.12.2015


VZN obce Ľubotice č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Ľubotice

14.12.2015 SÚBOR

14.12.2015


VZN obce Ľubotice č. 5/2015 Požiarny poriadok obce Ľubotice

12.10.2015 SÚBOR

12.10.2015


VZN obce Ľubotice č. 4/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

12.07.2015 SÚBOR

12.07.2015


VZN obce Ľubotice č. 3/2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

22.06.2015 SÚBOR

22.06.2015


VZN obce Ľubotice č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice

11.05.2015 SÚBOR

11.05.2015


VZN obce Ľubotice č. 2/2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

11.05.2015 SÚBOR

11.05.2015


VZN obce Ľubotice č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

09.09.2014 SÚBOR

09.09.2014


VZN obce Ľubotice č. 1/2013, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

13.05.2013 SÚBOR

13.05.2013


VZN obce Ľubotice č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10.12.2012 SÚBOR

10.12.2012


VZN č. 4/2011, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/10/2011 zo dň

14.11.2011 SÚBOR

14.11.2011


VZN obce Ľubotice č. 5/2010 zo dňa 15.11.2010 o poplatkoch za nájom hrobového miesta

15.11.2010 SÚBOR

15.11.2010


VZN obce Ľubotice č. 1/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

08.02.2010 SÚBOR

08.02.2010


VZN obce Ľubotice č. 4/2009 o podmienkach na poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ľubotice

12.10.2009 SÚBOR

12.10.2009


VZN obce Ľubotice č. 3/2009, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/5/2009 zo dňa 11.05.2

11.05.2009 SÚBOR

11.05.2009