Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN o verejnom poriadku v obci Ľubotice

Dátum: 10.04.2000
Počet videní: 214
VZN o verejnom poriadku v obci Ľubotice

10.4.2000

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce. Obyvatelia obce sú povinní ochraňovať majetok obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidovaní a odstraňovaní následkov živelných pohrôm. Napomáhať udržiavať poriadok je spoločnou záležitosťou obyvateľov obce, jej návštevníkov a organizácií v nej pôsobiacich.

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice vydáva podľa § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení Všeobecné záväzné nariadenie O verejnom poriadku v obci Ľubotice, v nasledovnom znení:

§ 1
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti. Sú to najmä miestne komunikácie, zastávky MHD a SAD, chodníky, zelené pásy a priestor okolo miestnych komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, cintorín, priestor okolo potoka, potok, mosty, verejné prechody, verejné parky a záhrady, detské ihriská, športoviská, terasy a pod.

§ 2
ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
a) Vlastníci a užívatelia domov a pozemkov, ktoré hraničia s verejným chodníkom, sú povinní chodník čistiť. Čistenie chodníkov a verejného priestranstva pred a okolo obchodných a prevádzkových organizácií je povinnosťou pracovníkov a vlastníkov týchto organizácií.

b) Ak to vyžaduje stav chodníka, je treba čistiť ho aj niekoľkokrát denne. Za suchého počasia treba chodník pred čistením primerane pokropiť užitkovou vodou.

c) V zimnom období treba sneh a ľad z chodníka odpratať a ak to vyžaduje bezpečnosť chodcov, treba zľadovatený chodník posypať. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech na chodník musí majiteľ (zodpovedná osoba obchodných a prevádzkových jednotiek) odpratať z chodníka.

d) Čistenie miestnych komunikácií je zabezpečené cestou Obecného úradu.

Zakazuje sa:

e) Akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva

f) Vynášať alebo vymetať smeti a rôzne odpadky a vylievať vodu na verejné priestranstvá (s výnimkou kropenia chodníkov)

g) Na domový odpad používať kontajner umiestnený na cintoríne

§ 3
POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
a) Pri stavbách, prestavbách alebo opravách a ostatnej činnosti dbať na to, aby materiál nebol skladovaný na chodníkoch , uliciach a ostatných miestach verejných priestranstiev.

b) Pri opravách striech, odkvapových žľabov a komínov je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia a materiál nezhadzovať priamo zo striech na chodníky alebo stavebné plochy.

c) V prípade nevyhnutných prác, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva je potrebné požiadať o súhlas starostu obce cestou obecného úradu, ktorý určí podmienky a spôsob využitia dočasného zabratia a úpravy verejného priestranstva.

d) Pri každom vstupe znečisteným motorovým vozidlom na miestnu alebo účelovú komunikáciu je potrebné očistiť kolesá motorových vozidiel, aby nedošlo k znečis-teniu vozovky. Vozidlom znečistenú obecnú komunikáciu je povinný dať do pôvodného stavu ten, ktorý znečistenie spôsobil.

e) Zakazuje sa akékoľvek rozkopávanie ulíc bez súhlasu obecnej samosprávy a starostu obce Ľubotice.

§ 4
DOPRAVA A PARKOVANIE
Zakazuje sa:

a) parkovanie kamiónov, autobusov a nákladných áut na verejných komunikáciách a verejných priestranstvách

b) v zimnom období parkovanie osobných vozidiel na miestnych komunikáciách z dôvodu zimnej údržby ciest

c) dlhodobé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

§ 5
DOMY, DVORY A ZÁHRADY
a) Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov, záhrad a udržiavať ich v poriadku.

b) Stromy a kríky v záhradkách je potrebné udržiavať tak, aby nezasahovali do verejného priestranstva (chodníkov a ciest).

c) Budovy zo strany priľahlej k ulici musia byť opatrené odkvapovými žľabmi, zvodmi a lapačmi snehu.

d) Kvetináče, akékoľvek ozdobné predmety umiestnené na vonkajších stranách domov, musia byť upevnené, aby bolo vylúčené ich spadnutie.

e) V prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví zavineného týmito nedopatreniami, regresné náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu.

Zakazuje sa:

f) Vypúšťanie žúmp a splaškov z domov a záhrad na verejné priestranstvá do rigolov a potoka.

g) Písať a kresliť na steny domov, brány a chodníky, okrem písania účelového, reklamného alebo identifikačného.

h) Lepiť plagáty na steny, ploty a brány. Plagáty možno lepiť len na plochu, ktorá je v obci na to určená. To platí aj na účely volebnej kampane.

§ 6
OBCHODY A VÝKLADY
a) Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.

b) Výklady musia byť vždy vkusne upravené a vo večerných hodinách osvetlené.

c) Firemné tabule musia byť čisté a udržiavané, aby nápisy boli čitateľné.

d) V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch musí byť pred vchodom umiestnený smetný kôš (viac košov) a upozornenie pre konzumentov, aby obaly odhadzovali do koša. Koše musia byť pravidelne vyprázdňované.

e) Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť dostatok KUKA nádob na smeti a postarať sa každý deň o čistotu obchodu a okolia odpadových nádob.

f) Obchodná organizácia a iné obchodné či štátne a družstevné subjekty zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu celého pozemku a budovy najmä zo strany od ulice.

§ 7
DOMOVÉ ODPADY
a) Smeti pochádzajúce z domácnosti môžu byť skladované len v smetných nádobách a kontajneroch.

b) Smeti a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov, opráv domov a podobne je dovolené vyvážať len so súhlasom obecného úradu a na určené miesta.

Zakazuje sa:

a) Spaľovať PVC obaly, fľaše z umelých hmôt a gumené materiály.

§ 8
PALIVO
a) Tuhé i kvapalné palivo sa zásadne uskladňuje na pozemku alebo v budove vlastníka mimo verejného priestranstva.

b) Palivo všetkého druhu zložené na verejné priestranstvo musí byť odpratané hneď, najneskôr však do 24 hodín.

c) Vlastník paliva je povinný očistiť priestranstvo od zvyškov paliva.

d) Dovozom a skladovaním paliva nesmie byť porušený chodník, zeleň a iné verejné priestranstvo a nesmie byť zastavená premávka.

e) Skladovanie, premiestňovanie, prečerpávanie palív z ropy sa musí zabezpečiť tak, aby nebolo znečistené verejné priestranstvo, spodné vody a vodné toky.

§ 9
POŽIARNA OCHRANA
a) Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v blízkosti dymovodu alebo komínov je zakázané.

b) Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli v poriadku. Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené. Taktiež zabezpečiť pravidelné čistenie komínov.

c) Každý majiteľ alebo správca domu je povinný postarať sa, aby v povalových priestoroch bola nádoba s pieskom, lopata a prípadne voda.

d) Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenie a ihneď ohlásiť požiar na číslo telefónu 150.

§ 10
VEREJNÉ OSVETLENIE A OSTATNÉ VEREJNÉ ZARIADENIA
a) Verejné osvetlenie obhospodaruje Obecný úrad v Ľuboticiach. Občania spolupracujú s obecným úradom. Závady na osvetlení oznámte na Obecnom úrade v Ľuboticiach.

Zakazuje sa :

b) Poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, písať, kresliť a lepiť plagáty na ne.

c) Poškodzovať cestné značky.

d) Znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenie autobusovej zastávky (písať, kresliť a lepiť plagáty).

§ 11
UŽÍVANIE VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ
Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenie, môže sa užívať bez povolenia. Iné užívanie vôd si vyžaduje súhlas vodohospodárskeho orgánu v zmysle zákona č. 138/76 Zb. o vodnom hospodárstve.

Nie je dovolené:

1) Akékoľvek poškodzovanie vodohospodárskych diel a zariadení, najmä:

a) Hádzať akékoľvek predmety do vodného toku Ľubotického potoka.

b) Znečisťovať korytá vodných tokov.

c) Sypať domový odpad do koryta vodných tokov.

d) Pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze.

e) Sadiť alebo rúbať stromy a porasty na brehoch vodných tokov bez povolenia.

2) Poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom vodovode ( hydrantoch, uzáveroch, kanalizačných poklopoch)

3) Plytvanie vodou

4) Odoberať vodu z hydrantov na iné účely ako požiarne.

5) Zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu bez povolenia.

§ 12
NOČNÝ KĽUD
Nočný pokoj sa stanovuje od 23.00 hod. do 5.00 hod.

§ 13
CHOV DOMÁCICH A UŽITKOVÝCH ZVIERAT
Nariadenie sa vzťahuje na:

a) Úžitkové zvieratá: kôň, rožný statok, ošípaná, ovca, koza

b) Drobné zvieratá: hydina ( sliepka, kačka, hus, morka a pod.) domáce zajace

c) Včely

d) Holuby

e) Spevavé a ozdobné vtáky

f) Mačky

g) Kožušinovú zver ( norky a ondatry).

§ 14
POVINNOSTI CHOVATEĽOV ZVIERAT
a) Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu (maštaľ, chliev, kurín a pod.) v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice vzhľadom na nadmerný hluk. Ďalej sú povinní postarať sa o to, aby objekt slúžiaci k chovu zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.

b) Hnoj z miestnosti pre zvieratá treba denne odstraňovať. Musí sa ukladať do vybetónovanej jamy a musí sa kompostovať.

c) K chovu včiel: úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak, aby neobťažovali susedov. Včelochov musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený aspoň 4 m a od verejných ciest 10 m.

d) K chovu kožušinových zvierat: kožušinové zvieratá sa môžu chovať pri rodinných domoch a v chovateľských farmách za podmienok stanovených hygienikom a obecnou radou. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení po predbežnom návrhu orgánom hygienickej a veterinárnej služby rozhoduje obecná samospráva záväzným stanoviskom k podnikateľskej činnosti.

e) Chovateľ hovädzieho dobytka a koní je povinný pri znečistení verejnej alebo účelovej komunikácie výkalmi očistiť komunikáciu.

§ 15
POSTIHY
a) Za porušenie a nedodržanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia O verejnom poriadku v obci Ľubotice budú občania obce a iní porušovatelia (právnické osoby) postihované podľa § 47 odst. 2 a § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pokuta podľa závažnosti priestupku môže byť uložená až do výšky 5.000,- Sk.

b) Prejednanému priestupku v zmysle ustanovení odstavca a) je správny orgán obce – starosta obce, alebo ním poverená osoba, alebo orgán obecnej samosprávy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Na tomto VZN sa uznieslo OcZ obce Ľubotice dňa 10.4.2000 a nadobúda účinnosť po 15-tich dňoch od zverejnenia na obecnej tabuli.

Ing. Marián BAŇAS
   starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.