Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 2/2005 2.2.2005

Dátum: 02.02.2005
Počet videní: 180
Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 2/2005 2.2.2005

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 2/2005 2.2.2005

Uznesenia


K otvoreniu

Uznesenie č. 1/3/2005 – OcZ schvaľuje program rokovania zastupiteľstva  dňa 7.3.2005 bez pripomienok a schvaľuje za overovateľov zápisnice p- Ing. Stefaniča a p. Olejníka

Ku kontrole plnenia uznesení:

Uznesenie č.2/3/2005 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že:

- splnené boli uznesenia zo zápisnice č.8/2004  pod bodom A/6 , C/3,  zo zápisnice č.10/2004 pod bodom  A/4, zo zápisnice 1/2005 pod č. 3/1/2005, 4/1/2005,  5/1/2005, 6/1/2005, 7/1/2005, 8/1/2005, 9/1/2005,

- v plnení sú uznesenia zo zápisnice č. 8/2004  pod bodom B/2,  C/1 a zo zápisnice č. 10/2004  pod bodom  A/4

Novoprijaté uznesenia:

Uznesenie č. 3/3/2005 – zastupiteľstvo berie na vedomie správu inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku obce  za rok 2004 bez inventúrnych rozdielov.

Uznesenie č. 4/3/2005 – zastupiteľstvo na základe prednesenej správy o výsledkoch rozpočtového hospodárenia za rok 2004 a súhlasného stanoviska hlavného kontrolóra obce schvaľuje záverečný účet obce za rok 2004 "bez výhrad".

Uznesenie č. 5/3/2005 – zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko  hlavného kontrolóra  obce k záverečnému účtu obce za rok 2004

Uznesenie č. 6/3/2005 – poslanci do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva predložia návrhy na zmenu tras MHD s tým, že bude akceptovaná požiadavka prepojenia obce so sídlisko Sekčov. Na zasadnutí zastupiteľstva v mesiaci apríl 2005 sa aj po prípadnom zohľadnení objektívnych návrhov zo strany obyvateľov príjme definitívny návrh na  požiadavku stanovenia trasy MHD, ktorá bude predložená na DPMP.

Uznesenie č. 7/3/2005 – zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením dane z nehnuteľnosti pre SOUD Prešov, nakoľko prijaté VZN o miestnych daniach na rok 2005 takúto výnimku neumožňuje.

Uznesenie č. 8/3/2005 – zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na činnosť Združenia kresťanských dôchodcov  na rok 2005 vo výške 10 000 Sk za podmienok ustanovených v Zásadách pre poskytovanie dotácií a finančných výpomoci.

Uznesenie č.9/3/2005 – zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre gréckokatolickú cirkev na opravu fasády kostola  vo výške 30 000 Sk za podmienok ustanovených v Zásadách pre poskytovanie dotácii a finančných výpomocí.

Uznesenie č. 10/3/2005 – zastupiteľstvo súhlasí s tým, že novovzniknutý mužský folklórny súbor „Kelemešske furmani„ bude prevádzkovaný pod patronátom obecného úradu a zároveň súhlasí s vyčlenením čiastky 20 000 Sk na obstaranie krojov, prípadne hudobných nástrojov.

Uznesenie  č.11/3/2005 – zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce vykonaním previerky hospodárenia  a vedenia evidencie v školskej jedálni a klube ZŠ v termíne do 30.6.2005

Uznesenie č.12/3/2005 - zastupiteľstvo nesúhlasí s vyčlenením časti pozemku ZŠ na  výstavbu prístupovej cesty, ktorú žiadal Ing. Milan Šofránek ako spoluúčasť pri IBV v k.ú. N. Šebastová.

Uznesenie č.13/3/2005 – zastupiteľstvo v náväznosti na prebytok rozpočtu za rok 2004 nad pôvodne uvažovanú výšku súhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2005 nasledovne: 
Príjmová časť rozpočtu obce  (bez rozpočtu ZŠ) sa zvyšuje o čiastku  857 tis. Sk  t.j. na výšku 22 026 000 Sk.  Výdavková časť sa upravuje nasledovne: na ostatné kultúrne služby sa vyčleňuje čiastka 20 000 Sk,  na náboženské a iné spoločenské služby sa vyčleňuje čiastka 30 000 Sk  a na  údržbu ciest sa zvyšuje položka o 807 000 Sk.
Zastupiteľstvo v náväznosti na chválený záverečný účet za rok 2004 zároveň schvaľuje prídel do rezervného fondu vo výške  200 000 Sk.

Ing. Marián Baňas
   starosta obce
Podpísané dňa 10.3.2005
Zverejnené dňa 10.3.23005

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.