Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 4/2005 1.4.2005

Dátum: 31.03.2005
Počet videní: 122
Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 4/2005 1.4.2005

Závery z rokovania OcZ obce Ľubotice č. 4/2005 1.4.2005

UZNESENIA


K otvoreniu :

Uznesenie č.1/6/2005 - OcZ schvaľuje program rokovania zastupiteľstva č.4 dňa 13.6.2005, bez pripomienok a schvaľuje za overovateľov zápisnice : Ing. Lukáč, Pariľák

Ku kontrole plnenia uznesení.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že : Zo sledovania sa vypúšťa uznesenie č.3/42005 a 4/4 2005. V plnení sú uznesenia : zo zápisnice č.8/2004 pod bodom B/2, C/1 a uznesenie č. 11/2/2005

Novoprijaté uznesenia :

Uznesenie č. 2/6/2005 - zastupiteľstvo schvaľuje kontrolnú skupinu v obci na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci na základe VZN č.1/2005 v zložení :

1. Jozef Vojčík st., Korabinského 51, Ľubotice - vedúci
2. Jozef Vojčík ml., M. Čulena 26, Prešov 
3. František Franc, Pod Hájom 31, Ľubotice

Uznesenie č.3/6/2005 - zastupiteľstvo schválilo plán vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol v obci pre rok 2005 :

júl - august - právnické a podnikajúce fyzické osoby na ul. Bardejovskej

september - október - právnické a podnikajúce fyzické osoby na ul. Ľubochnianskej a Strojníckej

november - december - právnické a podnikajúce fyzické osoby na ul. Cintorínska, Sibírska, Prešovská, Za potokom, Pod Hájom, Šalgovická a Rampová

Uznesenie č. 4/6/2005 - OcZ schválilo do funkcie preventívara obce v súlade so schváleným VZN č.1/2005 p. Radoslava Dugasa, nar. 3.9.1971, bydlisko: Jarovnice 246, č. osvedčenia : HZZ-171/OPP-4-03/1

Uznesenie č. 5/6/2005 - OcZ schválilo rozpočet pre ZŠ Ľubotice ako vyrovnaný v príjmovej aj výdajovej časti vo výške 14.172.000,- Sk

Uznesenie č.6/6/2005 - OcZ schválilo predložený materiál zo strany DP - Prešov ohľadom maximálnej ceny v mestskej doprave, ktorú schválilo VÚC - Prešov.

Uznesenie č.7/6/2005 - OcZ požaduje znova prejednať počty spojov aj trasy s DP Prešov, tak aby od 1.9.2005 premávali maximálne 3 spoje v špičke a v sedlovom čase 1 spoj.-

Uznesenie č.8/6/2005 - zastupiteľstvo predbežne súhlasí s predajom NN rozvodov a trafostanice na ul. Krížna (Šalgovická nová) pre VSE - Košice za cenu stanovenú súdnoznaleckým znalcom a táto bude predložená na schválenie OcZ.

Uznesenie č.9/6/2005 - OcZ požaduje jednanie s MU Prešov, KÚ Prešov o vrátenie katastrálnych hraníc v úseku hydinárskych závodov do pôvodného stavu pred rokom 1986. V prípade neúspešného jednania tento problém riešiť aj súdnou cestou.

Uznesenie č. 10/6/2005 - otázku prístupovej cesty pre rodinu Mathiovú prejednať s riaditeľom katastrálneho úradu Prešov v zmysle predošlých jednaní. Ak jednanie nebude úspešné riešiť to súdnou cestou.

Uznesenie č. 11/6/2005 - spracovaný návrh Územného plánu zóny medzi ul. Makarenkovou a ul. Gagarinovou prejednať s majiteľmi pozemkov, spracovateľom UPNZ, členmi Rady OcZ a členmi komisie pre výstavbu. Zároveň pozvať aj majiteľov pozemkov cesty, ktorá nadväzuje na ul. Makarenkovú. Termín prejednania do 06/2005.

Uznesenie č.12/6/2005 - OcZ prejednalo žiadosť Jozefa Ináša a súhlasí so zrušením zastávky MHD, nakoľko v uvedenom úseku sú 3 zastávky v krátkom slede.

Uznesenie č.13/6/2005 - OcZ nesúhlasí so žiadosťou Jozefa Klimoviča o bezodplatný prevod pozemku starého potoka vo vlastníctve obce.

Uznesenie č.14/6/2005 - OcZ prejednalo žiadosť Obce Staškovce o finančný príspevok na dostavbu kultúrneho domu a nesúhlasí s poskytnutím príspevku.

Uznesenie č. 15/6/2005 - OcZ prejednalo žiadosť p. Dušana Kivadera o zriadenie letnej terasy v prenajatom objekte. OcZ súhlasí so zriadením letnej terasy na náklady prevádzkovateľa.

Uznesenie č. 16/6/2005 - OcZ súhlasí pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda navýšiť príspevok pre TJ Sokol o 10.000 Sk.

Novoprijaté VZN:
OcZ sa uznáša na :

VZN č.1/2005 - požiarny poriadok obce Ľubotice v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 § 15 a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. § 36.

Ľubotice 15.6.2005

Ing. Marián Baňas
  starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.