Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 3/2006 zo dňa 7.3.2006

Dátum: 07.03.2006
Počet videní: 124
Závery z rokovania OcZ č. 3/2006 zo dňa 7.3.2006

Závery z rokovania OcZ č. 3/2006 zo dňa 7.3.2006

Závery z rokovania zo zasadania obecného zastupiteľstva č. 3/2006

Uznesenie č. 1/3/2006 - OcZ schvaľuje program rokovania bez pripomienok a za overovateľov zápisnice určuje Ing. Korečka, p. Olejníka

Ku kontrole uznesení

OcZ berie na vedomie, že zo sledovania sa vypúšťa uznesenie č. 2/11/2005, 5/12/2005, 6/12/2005, 2/1/2006, 3/1/2006, 2/2/2006, 4/2/2006, 7/2/2006, 8/2/2006

Novoprijaté uznesenia

Uznesenie č. 2/3/2006 - Schvaľuje záverečný účet základnej školy v Ľuboticiach za rok 2005 ako vyrovnaný vo výške 14.172.000,- Sk

Uznesenie č. 3/3/2006 - Schvaľuje záverečný účet obce Ľubotice na základe správy o finančnom hospodárení a stanoviska hlavného kontrolóra obce 2005 ako prebytkový vo výške 7.832.619,27 Sk.

Uznesenie č. 4/3/2006 - Schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na rok 2006.

Uznesenie č. 5/3/2006 - Súhlasí s uzatvorením zmluvy medzi obecným úradom a ZO SZZ v Ľuboticiach na dobu 1 roka o nájme drviča konárov a jeho prevádzkovaním zo strany ZO SZZ.

Uznesenie č. 6/3/2006 - Nesúhlasí s odvolaním p. Sedláka voči rozhodnutiu neposkytnúť úľavu na dani z nehnuteľnosti a poplatku za vývoz komunálneho odpadu.

Uznesenie Č. 7/3/2006 - Poveruje starostu jednaním ohľadom mosta Kamenec a vyčistenie potoka nad uvedeným mostom v dĺžke cca 200 m s organizáciami PBH KE, IS KE, PehaES - Gryglák -PO

Uznesenie Č. 8/3/2006 - Súhlasí s predajom pozemku p.č. 3213 vedeného na LV 1132 s podmienkou kúpy pozemku v celku, ponechaním 3,0 pásu pre cyklistický chodník. Nový geometrický plán spracovať podľa navrhovaných podmienok. Cena podľa znaleckého posudku. Pozemok môže byť využitý v súlade s územným plánom obce len na výstavbu objektov nevýrobných služieb.

Uznesenie č.9/3/2006 - OcZ nesúhlasí s inzerciou obce v časopise Slovenské dopravné múzeum, ale ponúka p. Jánovi Brehovému bezplatnú propagáciu na internetovej stránke obce a jej doplňovanie.

Zastupiteľstvo sa uznáša na dodatku k VZN č.2/2004 nasledovne:

VZN č.2/2004 o odpadoch sa dopĺňa takto:

§3 sa dopĺňa o bod 3 ktorý znie:

3.Biologocky rozložiteľný odpad, ktorý vznikne

a) pri obrábaní záhrad (vypletá burina, zvyšky rastlín)
b) kosení trávnikov 
c) orezávaním stromov 
d) pri údržbe verejnej zelene, vrátane cintorína

je zakázané zamiešavať do komunálneho odpadu alebo zneškodňovať spaľovaním. Obec odporúča občanom tento odpad zhodnocovať kompostovaním na svojich pozemkoch.

Ľubotice 7.3.2006

Ing. Marián Baňas 
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.