Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Závery z rokovania OcZ č. 1/2007 dňa 8.1.2007

Dátum: 08.01.2007
Počet videní: 155
Závery z rokovania OcZ č. 1/2007 dňa 8.1.2007

Závery z rokovania OcZ č. 1/2007 dňa 8.1.2007

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

1. Poslanec Ing. Matej Harčár z dôvodu neprítomnosti na ustanovujúcom zasadaní OcZ zložil zákonom predpísaný poslanecký sľub.

2. Informáciu starostu obce o zriadení komisie na obnovu evidencie pozemkových a právnych vzťahov k ním v zastavanom území obce.

3. Informáciu starostu obce o súdnom spore medzi Obcou Ľubotice a pánmi .Staškom Františkom a Baňasom Františkom ohľadom vysporiadania pozemkov pod komunikáciou Gagarinova.

4. Informáciu starostu obce o zriadení vecného bremena na parc. č. 3259 a 3260 na ul. Strojníckej. Dôvod – uloženie káblov VN.

5. Žiadosť p. Slavomíra Rada o vyjadrenie k zámeru výstavby objektu služieb.

Prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/1/2007 : Zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ dňa 8.1.2007. 
Za overovateľov boli určení p. Havajová , p. Husovský.

Uznesenie 2/1/2007 : OcZ schvaľuje komisiu na preverenie majetkového priznania starostu obce v zložení:

Ing. Stanislav Lukáč  – predseda
Mária Havajová - člen 
Ing. Blažej Macko  – člen

Uznesenie č. 3/1/2007 : OcZ schvaľuje pravidelné mesačné odmeny pre:

zástupcu starostu 7.500,- Sk
členov rady 1.500,- Sk
poslancov 1.000,- Sk

Uznesenie č. 4/1/2007: V súvislosti s potrebou lepšej komunikácie s občanmi a prenášania ich pripomienok a návrhov OcZ schvaľuje poslanecké obvody , t.j. rozdelenie ulíc medzi poslancov OcZ nasledovne :

MUDr. Jaroslav Daňo: Nižňanská, Za potokom, Hájnova, Platanová, Pod Hájom

Miroslav Kormaník: Kalinčiakova, Bardejovská, Cintorínska, Ku ihrisku

Ing. Ján Zapotoka: Strážnická (vľavo pod cestou a bytovky), Kapušianska, Chmeľová, Domašská

Ing. Miroslav Štefanič: Jána Kostru

Ing. Blažej Macko : Korabinského

František Husovský : Makarenkova

Mária Havajová: Čsl. Letcov, Šebastovská, Ku Bánovcu, Bánovecká

Ing. Matej Harčár : Šalgovická, Gagarinova, Jedľová, Krížna, Vrchná

Ing. Stanislav Lukáč : Hapáková, Tekeľová

Uznesenie č.5/1/2007: OcZ schvaľuje na základe žiadosti Miroslave Onderčovej odkúpenie pozemku vedľa p. č. 1274/2 /Mirka bar/ odpredaj za súdnoznaleckú cenu s tým, že náklady súvisiace s prevodom – t.j. vypracovanie súdnoznaleckého posudku, geometrického plánu a vkladu do katastra, uhradí kupujúci.

Uznesenie č. 6/1/2007: OcZ schvaľuje žiadosť OZ - Folklórny súbor Keľemeske furmaňi o poskytnutie finančného príspevku na činnosť súboru v roku 2007 vo výške 20 000 Sk. Príspevok bude využitý na činnosť súboru, dofinancovanie audionosičov DVD, CD a MgP vydaných v roku 2006 ako aj na dokončenie rozpracovaného CD č.2 s repertoárom súboru.

Uznesenie č.7/1/2007 : OcZ prejednalo žiadosť TJ Sokol Ľubotice o dotáciu na rozvoj športu v roku 2007 a schválilo ju vo výške 360 000 Sk.

V Ľuboticiach 11.1.2007

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.