Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denný stacionár

V Dennom stacionári Ľubotice sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v  pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.:
poskytuje:

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• stravovanie. 
zabezpečuje:
• rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.
 
V rámci obslužných činností  poskytujeme pre prijímateľov sociálnych služieb denného stacionára - stravovanie. Strava je dodávaná externým dodávateľom a prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť výberu  z ponuky dvoch polievok a zo štyroch hlavných jedál. Prijímateľ sociálnej služby denného stacionára platí za stravu - obed, podľa počtu dní, v ktorých sa sociálna služba poskytovala -  3€ / deň. Odborné činnosti poskytujeme prijímateľom sociálnej služby v DS bezplatne.

Zariadenie denného stacionára má vypracovaný krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia Covid-19.
 
Spôsob platby úhrady za sociálne služby: 
Úhradu za sociálnu službu v Dennom stacionári platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Cieľovým skupinám prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári sa snažíme zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti a vzájomného rešpektu. Kladieme dôraz na sociálnu rehabilitáciu klienta, zahrňujúcu všetky zložky s cieľom komplexného a koordinovaného využívania prostriedkov na nácvik a precvičovanie jednotlivca, do najvyššej miery s cieľom umožniť mu začlenenie do spoločnosti, rozumejúc tým jeho účasť na rôznych aktivitách spoločenského, verejného a súkromného života prostredníctvom nasledovných programov:  záujmové činnosti, tvorivé činnosti, cvičenie, vychádzky, posedenia pri rozhovore, prednášky, besedy, kultúrne programy, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV a pod. Snažíme sa o zabezpečenie priestoru pre zmysluplné využitie voľného času, o poskytnutie podpory pri napĺňaní potrieb spoločenského života v období odkázanosti na pomoc druhého a o zmysluplnosť okamihov života bez samoty. Vytvárame priestor pre vzájomné zdieľanie, stálosť a bezhraničné prijatie. Sociálny pracovník zisťuje individuálne schopnosti a možnosti, potreby a záujmy každého prijímateľa sociálnej služby v stacionári a na základe týchto informácií stanovuje individuálny plán rozvoja jeho osobnosti. 
 
Poskytujeme aj (podľa potreby):
    - kontrolu krvného tlaku,
    - dohľad nad užívaním liekov,
    - dohľad nad pitným režimom.
   
Poslaním zariadenia je poskytovať  kvalitné sociálne služby pre prijímateľov sociálnej služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života. Víziou zariadenia je dosiahnuť 100% povedomie medzi občanmi Ľubotíc o existencii denného stacionára v obci a o poskytovaní sociálnych služieb v uvedenom zariadení. Hlavným cieľom je uplatňovanie inovatívnych prístupov v práci a trvalo skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

"Mám dve ruky: jednu aby som stisol dlaň tých s ktorými kráčam a druhú aby som dvíhal tých, čo padajú"...Guayu

 
Kontakt:
Denný stacionár
Makarenkova 98
080 06 Ľubotice
E-mail: stacionar@lubotice.eu
Tel.číslo: 051/3337002