Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov poskytuje pobytovú starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe Žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu a vyjadrenie lekára o zdravotnom stave.
Klient a Zariadenie pre seniorov medzi sebou uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.


V Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov musí obsahovať:
právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
Posudok odkázanosti na sociálnu službu,
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby (úradne overené),
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.