Elektronická úradná tabuľa

Informácie o poskytovaní informácií podľa infozákona č. 211/2000 Z.z.

Komunálne voľby 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Návrh VZN

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubotice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Úzmeného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Obec Ľubotice

Stavebné povolenie - Obytný súbor 43 rodinných domov Winklerovky, Ľubotice - SO 05 STL plynovod 

Verejné obstarávanie - oznámenie o mieste otvárania ponúk - Kritéria

 Dňa 12.05.2014 o 14.00 h sa uskutoční v budove Obecného úradu v Ľuboticiach otváranie ponúk časti "Kritéria" v rámci projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice"

„Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2014“ - návrh - oznámenie o prerokovaní

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

 

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

 

Syndikovať obsah