Úradná tabuľa

Informácie o poskytovaní informácií podľa infozákona č. 211/2000 Z.z.

Verejná vyhláška - prerušenie stavebného konania stavby: „Ľubotice, dopravné napojenie MK9 na cestu 1/20 (III/06815) - I. etapa“

Verejná vyhláška - začatie územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Ľubotice IBV K vodojemu – komunikáce vozidlové a pešie“

Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - Obec Ľubotice

 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Predné Kamence"

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - Obec Ľubotice

 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby "Rekonštrukcia vnútrobloku SDH 2 - 4"

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - Obec Ľubotice

 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby Prešov - Zriadenie optiky medzi ES Prešov 3 a AB Šarišské Lúky 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - Obec Ľubotice

 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Prešov - Zriadenie optiky medzi ES Prešov 3 a AB Šarišské Lúky

Oznámenie - začatie obstarávania ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016

Súťažné podklady na projekt "Ľubotice - Základná škola na ul. Strážnickej - zateplenie fasády"

Štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých

Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyšná Šebastová

Verejná vyhláška - začatie územného konania „Ľubotice, dopravné napojenie MK9 na cestu I/20 (III/06815) – I. etapa“. Obec Ľubotice

Verejná vyhláška - začatie územného konania pre stavbu:"IBV Predné Kamence"

VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: v „Cyklochodník Šváby - dokončenie“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Chodník ul. Solivarská“ Obec

Verejná vyhláška - začatie stavebného konania - Obec Ľubotice

Verejná vyhláška - začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov Bardejovská - 1971KO, optické pripojenie"

Syndikovať obsah