Elektronická úradná tabuľa

Informácie o poskytovaní informácií podľa infozákona č. 211/2000 Z.z.

Verejná vyhláška - začatie stavebného konania - Obec Ľubotice

 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Obytný súbor 43 RD Winlerovky, Ľubotice / SO 05, STL plynovod

Verejné obstarávanie - oznámenie o mieste otvárania ponúk - Kritéria

 Dňa 12.05.2014 o 14.00 h sa uskutoční v budove Obecného úradu v Ľuboticiach otváranie ponúk časti "Kritéria" v rámci projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice"

„Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2014“ - návrh - oznámenie o prerokovaní

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

 

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

 

Syndikovať obsah