Elektronická úradná tabuľa

Informácie o poskytovaní informácií podľa infozákona č. 211/2000 Z.z.

Verejná vyhláška - rozhodnutie - Okresný úrad Prešov

 Rozhodnutie - "Obytná skupina 43 RD Winklerovky, Ľubotice" - SO 03 Verejný vodovod, SO 04.1 Dažďová kanalizácia, SO 04.2 Splašková kanalizácia

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Obec Ľubotice

 Stavebné povolenie - Obytný súbor 43 rodinných domov Winklerovky - SO 06 - NN rozvody, SO 07 - Odberné elektrické zariadenie a SO 08 - Verejné osvetlenie

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z. z. vyhlásil voľby do európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kadidátnych listinách je uvedený na web stránke http://www.minv.sk/?ep-klkandidati

 

Verejné obstarávanie - oznámenie o mieste otvárania ponúk - Ostatné

 Dňa 03.03.2014 o 14.00 h sa uskutoční v budove Obecného úradu v Ľuboticiach otváranie ponúk časti "Ostatné" v rámci projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice"

„Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2014“ - návrh - oznámenie o prerokovaní

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

 

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

 

Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

Výzva na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia - OR HaZZ v Prešove

Obvodný úrad Prešov - Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Syndikovať obsah