Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu organizuje starosta.

 

Kalendár

Oslavy prvého mája

Dnes

30. September 2014 - 9:00 - 11:30

Týždeň

1. Október 2014 - 14:35
2. Október 2014 - 14:30 - 17:30
6. Október 2014 - 16:30 - 18:30

Mesiac

13. Október 2014 - 16:30 - 19:30
15. Október 2014 - 14:39