Primície V. Štefaniča

V sobotu 23. júna 2007 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prijal sviatosť kňazstva náš rodák Vladimír Štefanič. Na slávnostnej vysviacke boli prítomní i členovia nášho farského spoločenstva a mohli tak bezprostredne po skončení slávnosti zablahoželať ďalšiemu robotníkovi vo vinici Pánovej z našej obce.

Nasledujúcu nedeľu 24. júna slúžil novokňaz svoju primičnú sv. omšu vo farskom kostole v Nižnej Šebastovej.  Slávnosť primícií sa začala na dvore rodičovského domu, kde po príhovore v.d.p. Milana Balicu a požehnaní od rodičov a bratov bol oblečený do kňazského rúcha. Potom sa v sprievode miništrantov, seminaristov, kňazov, rodičov, príbuzných, susedov i známych odobral do slávnostne vyzdobeného chrámu. Po privítaní starostom obce slávil primiciant ďakovnú sv. omšu za dar povolania. Slávnostným kazateľom bol páter Bujko SJ, ktorý v súvislosti so sviatkom narodenia sv. Jána Krstiteľa v kázni poukázal na paralely medzi jeho narodením a životom a medzi zrodením kňaza a jeho životom. Silným zážitkom bolo novokňazovo prvé premenenie. V závere sv. omše prijal primiciant blahoželania od všetkých kurátorov kostolov vo farnosti i od ružencového spoločenstva. On sám si s humorom zaspomínal na svoje dlhoročné miništrovanie pri tomto oltári. Poďakoval Bohu za povolanie i dar kňazstva a rodičom za dar života v harmonickej kresťanskej rodine i za dar viery. Potom poďakoval všetkým kňazom, ktorí ho na jeho ceste ku kňazstvu sprevádzali a prosil prítomných o modlitby. Na záver udelil svoje novokňazské požehnanie postupne rodičom, príbuzným, oltárnym spolubratom a všetkým prítomným.

Prvým pôsobiskom d.p. Vladimíra Štefaniča je farnosť Nižný Hrušov v okrese Vranov n. Topľou. Želáme nášmu Vladkovi na nastúpenej ceste Božie požehnanie, plnosť Božích darov a milostí, pevné zdravie a veľa lásky pre všetkých.

Fotogaléria k primíciám V. Štefaniča